എലിപ്പത്തായം

Released
Elipathayam
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
115മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 April, 1982

rlippathayam poster