സ്വർഗ്ഗദേവത

Released
Swarga Devatha
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 23 August, 1980