ഒരുത്തീ

Released
Oruthee
കഥാസന്ദർഭം: 

സാധാരണക്കാരന് ജീവിതപരിസരങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അവഗണന, പണവും അധികാരവും കയ്യിലുള്ളവരുടെ ഹുങ്ക് എന്നിവ, നിരവധി പ്രാരബ്ധങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോവുന്ന ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ അ‌നാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 March, 2022