ഖോ-ഖോ

Released
Kho-Kho
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 14 April, 2021

രജീഷ വിജയൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ റിജി നായർ.

KHO KHO Official Trailer | Rahul Riji Nair | Rajisha Vijayan | Mamitha Baiju | Venkitesh V P