ഖോ-ഖോ

രജീഷ വിജയൻ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ റിജി നായർ.