ഗൃഹലക്ഷ്മി

Released
Grihalakshmy
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 December, 1981