എന്റെ

Ente-The Movie
കഥാസന്ദർഭം: 

ലൈംഗിക കച്ചവടത്തിന്റെയും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളിലും വിശ്വാസത്തിലും വരുന്ന തകർച്ചയേയുമൊക്കെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ചിത്രം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
113മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 January, 2013
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://entethemovie.com/

AibH9AixTlg