പ്രജ്വല

Title in English: 
Prajwala

സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി. രാജേഷ് ടച്ച് റിവറിന്റെ “എന്റെ” എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്തു