പാവ ഞാന്‍

Year: 
2013
Film/album: 
pava njan
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet

പാവ ഞാന്‍
കളിപ്പാവ ഞാന്‍
നിർജ്ജീവമാം മൺപാവ ഞാന്‍
ഇവിടെ ഇതാ..
ഒരു ജീവിതം
നിലവിട്ടു വീണുടയുന്നുവോ
ജീവനില്‍ ജീവനായി
മിഴിയിലെ ദീപമായി 
കരുതിയോരെന്നിലെ..
വിശ്വാസവും തകരുന്നിതാ

പൊയ്‌മുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാം
ഒരു മുഖം ഇനി എവിടെയോ

ധാരി  ധരനാനാ രേ നൊ
ധര നാ ആ..നാ 
ധരനാ ധരരരനൊ നാനനനാ
രിനാ റിനോ..ആ 

പാവ ഞാന്‍
കളിപ്പാവ ഞാന്‍
നിർജ്ജീവമാം മൺപാവ ഞാന്‍ 

പാവ ഞാന്‍
കളിപ്പാവ ഞാന്‍
നിർജ്ജീവമാം മൺപാവ ഞാന്‍
ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ജീവിതം
നിലവിട്ടു വീണുടയുന്നുവോ
ജീവനില്‍ ജീവനായി 
മിഴിയിലെ ദീപമായി 
കരുതിയൊരെന്നിലെ വിശ്വാസവും തകരുന്നിതാ

ആ..
പൊയ്‌മുഖം യാഥാർത്ഥ്യമാം
ഒരു മുഖം ഇനി എവിടെയോ

l8vXvqChBzU