ഈ ശബ്ദം ഇന്നത്തെ ശബ്ദം

Released
Ee Shabdam Innathe Shabdam
കഥ: 
സംഭാഷണം: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 11 April, 1985

ee shabdam innathe shabdam poster