അകലെ ആകാശം

Akale akasam
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 February, 1977