സ്നേഹദീപമേ മിഴി തുറക്കൂ

Snehadeepame mizhi thurakku