വചനം

Vachanam
കഥാസന്ദർഭം: 

ആൾദൈവങ്ങളും ആശ്രമപ്രവർത്തനങ്ങളും ചാരിറ്റിയുമൊക്കെ എങ്ങിനെ മറ്റു അസന്മാർഗ്ഗിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ധനസമ്പാദനത്തിനും മറയാകുന്നു എന്ന തുറന്നുകാണിക്കലാണ് സിനിമയുടെ മുഖ്യ പ്രമേയം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: