സർപ്പം

Sarppam
Story: 
Screenplay: 
Direction: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 August, 1979