പാട്ടിന്റെ പാലാഴി

Paattinte Palazhi
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 August, 2010
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കൂർഗ്, ചെന്നൈ