മകം പിറന്ന മങ്ക

Makam Piranna Manka
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 March, 1977