ഡോ എസ് പി രമേശ്

Dr S P Ramesh
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 8
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 3

തിരക്കഥാകൃത്ത്