കുഞ്ഞപ്പൻ പാതാളം

Name in English: 
Kunjappan Pathaalam

അസി വസ്ത്രാലങ്കാരം