സേതു

Sethu
സേതു
സേതുനാഥ്‌
സംവിധാനം: 1
കഥ: 8
സംഭാഷണം: 12
തിരക്കഥ: 14

തിരക്കഥാകൃത്തായ സേതു. (സച്ചി- സേതു വിലെ സേതു എന്ന സേതുനാഥ്‌ )

Sethunadh