സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

വിജനതീരമേ-സതീഷ് മേനോൻ - Sathish Menon ചീരപ്പൂവുകൾക്കുമ്മ കൊടുക്കണ-രശ്മി നായർ - Rashmi Nair
മാണിക്യക്കുയിയിലേ നീ -വിപുൽ - Vipul Murali കളഭം തരാം -ദിവ്യ മേനോൻ - Divya Menon
ഏതോ രാത്രിമഴ -സുഷമ പ്രവീൺ - Sushama Praveen ഹൃദയം ഒരു വീണയായ് - യാസിർ - Yasir
ശരതിന്ദു മലര്‍ദീപ നാളം-ദിവ്യ പങ്കജ് - DivyaP രാമകഥാഗാനലയം-രാജേഷ് രാമൻ - Rajesh Raman
ആരോ വിരൽ നീട്ടി മനസ്സിൻ -വിദ്യു - Vidyu സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ-തഹ്സീൻ - Thahseen
മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം -യാസിർ - Yasir പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് -ബഹുവ്രീഹി - Bahuvreehi
മയങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ-ദിവ്യ മേനോൻ - Divya Menon എത്ര പൂക്കാലമിനി -സുഷമ പ്രവീൺ - Sushama Praveen
ചന്ദ്രകളഭം ചാർത്തി-തഹ്സിൻ - Thahseen ആലില മഞ്ചലിൽ -ദിവ്യ പങ്കജ് - DivyaP
കാനനവാസാ - സുരേഷ് - Suresh Kanjirakkat ഏതോ വാർമുകിലിൻ-രാജേഷ് രാമൻ - Rajesh Raman
പുലയനാർ മണിയമ്മ-തഹ്സിൻ - Thahseen പ്രമദവനം വീണ്ടും -ബഹുവ്രീഹി - Bahuvreehi

Pages