പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് -ബഹുവ്രീഹി

പാടുവാൻ മറന്നുപോയ്

പാടുവാൻ മറന്നുപോയ്...
സ്വരങ്ങളാമെൻ കൂട്ടുകാർ...
എങ്ങോ.. എങ്ങോ.. പോയ് മറഞ്ഞു...

അപസ്വരമുതിരും ഈ മണിവീണ തൻ
തന്ത്രികളെല്ലാം തുരുമ്പിച്ചു പോയി...
അറിയാതെ വിരൽതുമ്പാൽ മീട്ടുമ്പോളുയരും
ഗദ്ഗദ നാദമാർക്കു കേൾക്കാൻ..

(പാടുവാൻ മറന്നുപോയ് )

എങ്കിലും വെറുതെ പാടുന്നു ഞാ‍ൻ
കരളിൽ വിതുമ്പുമെൻ
മൗന നൊമ്പരം ശ്രുതിയായ്....

(പാടുവാൻ മറന്നു പോയ് )

.

Film/album: