സംഗീതം

പുതിയ റിക്കാഡുകൾ

ചക്രവർത്തിനീ നിനക്കു - അമൃത - Amrithavarshini മായാജാലകവാതിൽ തുറക്കും-തഹ്സീൻ - Thahseen
കേളീ നളിനം വിടരുമോ-തഹ്സീൻ - Thahseen ചാന്തു തൊട്ടില്ലേ -അമൃത - Amrithavarshini
വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ‌കാലം-ദേവൻ - devan അറിവിൻ നിലാവേ - അമൃത - Amrithavarshini
അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ-ശ്രീ - sreepuli ആകാശഗോപുരം-ജോർജി - Georgy varghese
പുലരിത്തൂമഞ്ഞ് തുള്ളിയിൽ-വിനീത് - vini4music ദൂരേ മാമലയിൽ -ദേവൻ - devan
അനുരാഗിണീ ഇതാ എൻ-പ്രദീപ് - Pradeep Chandra... പ്രാണസഖി ഞാൻ വെറുമൊരു-പ്രദീപ് - Pradeep Chandra...
പെണ്ണിന്റെ ചെഞ്ചുണ്ടിൽ -വിനീത് - vini4music ശ്യാമമേഘമേ നീയെൻ പ്രേമ-പ്രദീപ് - Pradeep Chandra...
പുള്ളിക്കുയിലേ -മരീറ്റ - mareeta ശ്യാമാംബരം നീളെ-ദേവൻ - devan
ശ്രുതിയിൽ നിന്നുയരും - ജോർജി - Georgy varghese പാതിരാമഴയേതോ-വിപുൽ - Vipul Murali
രാരീരാരിരംരാരോ-വിപുല്‍ - Vipul Murali ഉണരുമീ ഗാനം-വിപുല്‍ - Vipul Murali

Pages