മാണിക്യക്കുയിയിലേ നീ -വിപുൽ


If you are unable to play audio, please install Adobe Flash Player. Get it now.

മാണിക്യക്കുയിലേ നീ

മാണിക്യക്കുയിലേ നീ കാണാത്ത കാടുണ്ടോ
കാണാത്ത കാട്ടിലേതോ നീലക്കടമ്പുണ്ടോ
ആ‍...ആ‍..ആ
മാണിക്യക്കുയിലേ നീ കാണാത്ത കാടുണ്ടോ
കാണാത്ത കാട്ടിലേതോ നീലക്കടമ്പുണ്ടോ

നീലപ്പൂക്കടമ്പിൽ കണ്ണൻ ചാരി നിന്നാൽ (2)
നീളേ നീളേ പൂമാരി നീളേ പൂമാരി (മാണിക്യ..)

കാണാക്കാർകുയിലായ് കണ്ണൻ ഇന്നും വന്നോ (2)
എന്തേയിന്നീ പൂമാരി
എന്തേ പൂമാരി (മാണിക്യ..)