പൂഞ്ചേല ചുറ്റിയില്ലാ ഞാൻ

 

പൂഞ്ചേല ചുറ്റിയില്ലാ ഞാന്‍
വരവായോ രമണന്‍ തോഴി
പൂമുടി മാടിയില്ല പൂമാല ചൂടിയില്ല
പുരികമെഴുതിയില്ല സഖിമാരേ
കുഴങ്ങി ഞാന്‍ 

സ്വപ്നങ്ങള്‍ മാത്രം
അണിഞ്ഞൊരീയെന്നെ കണ്ണില്‍ പിടിച്ചിടുമോ
താംബാളം തേച്ചതില്ല താമ്പൂലം തെറുത്തില്ല
താമരമലര്‍മെത്ത പോലും വിരിച്ചതില്ല
പാവമാം ഞാനാ പാദത്തില്‍ വീഴും
കൈക്കൊള്ളുമോ കനിവോടെ
(പൂഞ്ചേല. . . )
 

 
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
poonchela chuttiyilla

Additional Info

അനുബന്ധവർത്തമാനം