യക്ഷിയും ഞാനും

Released
Yakshiyum Njanum
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 August, 2010