വീട്ടുമൃഗം

Veetumrigam
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 30 January, 1969