തിരക്കിൽ അല്പ സമയം

Thirakkil Alpa samayam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 31 August, 1984