തീർത്ഥാടനം

Released
Theerthadanam (Malayalam Movie)
സംവിധാനം: 
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
മൂകാംബിക