സന്ധ്യയ്ക്ക് വിരിഞ്ഞ പൂവ്

Released
Sandhyakku Virinja Poovu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 February, 1983