പുനരധിവാസം

Punaradhivasam - Malayalam Movie
Tagline: 
Rehabilitation
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

മാനസിയുടെ ചെറുകഥകളെ ആധാരമാക്കി എടുത്ത ചിത്രം