ഒരുതരം രണ്ടുതരം മൂന്നുതരം

orutharam randutharam moonnutharam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 1991