ഓർമ്മയിലെന്നും

Ormmayilennum
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 14 April, 1988