ഓള്

Released
Olu
കഥാസന്ദർഭം: 

മലബാർ മേഖലയിലെ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
110മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 September, 2019

"Olu"(She) - Trailer . "ഓള്" - Releasing on 20th September (On 20-09-2019)

OLU(She) Malayalam Movie Official Teaser | Shaji N Karun | Ester Anil | Shane Nigam