നിപ്പ

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 

ബെന്നി ആശംസ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. പത്ത് സംവിധായകർ ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്നു.