മുക്തി

Released
Mukthi
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 November, 1988

mukthimovie poster