മനസ്സിന്റെ തീർത്ഥയാത്ര

Manasinte Theerthayathra
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 October, 1981