ലക്ഷ്മിവിലാസം രേണുക മകൻ രഘുരാമൻ

Lakshmi Vilasam Renuka Makan Raghuraman