സത്യൻ കൊളങ്ങാട്

Sathyan Kolangadu
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 4
സംഭാഷണം: 4
തിരക്കഥ: 3

തിരക്കഥാകൃത്ത്. ജോസേട്ടന്റെ ഹീറോയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി.