ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിൽ

Ivide ee nagarathil
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 August, 2019

മയിൽ മീഡിയയുടെ ബാനറിൽ ശ്രീമതി ആനന്ദി രാമചന്ദ്രനും, ഒപ്പം അസീസ് അബ്ദുള്ളയും, നൂർ മുഹമ്മദും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന 'ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിൽ'

IVIDE EE NAGARATHIL (ഇവിടെ ഈ നഗരത്തിൽ) OFFICIAL TRAILER