* മഴനൂലുകൾ

...

അത്യുഗ്രൻ സിനിമാപ്പാട്ട്. "മഴനൂലുകൾ..." MAGICAL & MIND BLOWING NEW GEN MALAYALAM FILM SONG.