ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം

Released
Innathe Program
കഥാസന്ദർഭം: 

വീട്ടുകാരറിയാതെ വിവാഹം കഴിച്ച രണ്ടു പേർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അത് മറച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഇതറിയാതെ മകന് മറ്റൊരു വിവാഹം നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്ന അച്ഛൻ. അവസാനം എന്ത്‌ സംഭവിച്ചു എന്നതാണ് 'ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം'.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 25 May, 1991