ഗർജ്ജനം

Released
Garjjanam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 13 August, 1981