ധ്രുവസംഗമം

Dhruvasangamam
കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 September, 1981