ദി കുങ്‌ഫു മാസ്റ്റർ

The Kung Fu Master
Tagline: 
A Tale of Vengeance
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
130മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 January, 2020

പൂമരത്തിനു ശേഷം എബ്രിഡ് ഷൈൻ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.

THE KUNG FU MASTER Malayalam Movie - Official Trailer| Abrid Shine|Neeta Pillai,Jiji Scaria,Sanoop D