പുനർജന്മം

Punarjanmam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 August, 1972

punarjanmam poster