പാളങ്ങൾ

Palangal (Railroad Tracks)
Screenplay: 
Direction: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 June, 1982