പാളങ്ങൾ

Palangal (Railroad Tracks)
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 June, 1982
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഷൊർണൂരും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും