നേരം പുലരുമ്പോൾ

Neram Pularumbol (Malayalam Movie)
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 9 May, 1986