കരുണ

Released
Karuna
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 November, 1966

karuna poster