ഭാര്യയും കാമുകിയും

Bharyayum Kamukiyum
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 6 September, 1978