ശ്വേത മോഹൻ

Name in English: 
Shwetha Mohan
Shwetha Mohan
Artist's field: 

ഗായിക സുജാതാ മോഹന്റെ മകൾ.