ലളിതലവംഗല

ലളീതലവംഗലതാപരിശീലനകോമളമലയസമീരേ
മധുകരനികരകരംബിതകോകിലകൂജിതകുഞ്

ചകുടീരേ
വിഹരതി ഹരിരിഹ സരസ വസന്തേ
നൃത്യതി യുവതിജനേന സമം സഖി
വിരഹി ജനസ്യ ദുരന്തേ
നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
Lalithavangala

Additional Info

Year: 
2007
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം